2015-07-02

Zadania MOPR w Opolu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do właściwości merytorycznej komórek organizacyjnych Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie zadań określonych niniejszym Regulaminem zarządzeniami Dyrektora.

 

Dział Pomocy Środowiskowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. przyznawania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej, opłacania składek
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracy socjalnej,

 2. przyznawania i realizacji pomocy usługowej,

 3. opracowywania i wdrażania programów ukierunkowanych na pomoc osobom
  i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 4. kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,

 5. dokonywania analiz potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez komórkę,
  a w szczególności w zakresie miejsc w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i innych ośrodkach wsparcia,

 6. kierowania osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych.

 

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizowania pracy z rodziną zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej,

 2. zapewniania dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 3. organizowania wsparcia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki,

 4. przyznawania i realizacji świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej,

 5. sporządzania analiz niezbędnych do przygotowywania lokalnych programów pomocy
  w zakresie zadań realizowanych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 6. dokonywania analiz potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez komórkę.

 

Dział Finansowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. prowadzenia księgowości,

 2. opracowania projektu budżetu,

 3. prowadzenia i nadzoru nad realizacją budżetu,

 4. spraw płacowych,

 5. sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

 

Referat Organizacyjny i Kadr wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizacji i funkcjonowania Ośrodka,

 2. przyjmowania skarg i wniosków,

 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. spraw pracowniczych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 5. szkolenia i doskonalenia kadr.

 

Referat Administracyjno-Gospodarczy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. inwestycji i remontów,

 2. zarządzania budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Ośrodek,

 3. zaopatrzenia pracowników w sprzęt i materiały biurowe oraz odzież ochronną i środki higieniczne,

 4. prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne,

 5. prowadzenia archiwum zakładowego,

 6. zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizowania systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,

 2. udzielenia pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia
  po zwolnieniu z zakładu karnego,

 3. profilaktyki i rozwiązywania problemów osób bezdomnych.

 

Klub Integracji Społecznej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. różnych form aktywizacji bezrobotnych do poszukiwania pracy,
  
 2. zatrudnienia wspieranego i robót publicznych.

 

 

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” wykonuje w szczególności zadania w zakresie zapewnienia czasowego pobytu osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi
i niewymagającym opieki medycznej oraz pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje
w szczególności zadania w zakresie: specjalistycznego poradnictwa, ochrony przed przemocą oraz zaspokajania potrzeb bytowych ofiar przemocy, a także oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych wykonuje w szczególności zadania
z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Domy dziennego pobytu wykonują w szczególności zadania z zakresu wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Samodzielne stanowisko do spraw programów i analiz w porozumieniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. sporządzania rocznych ocen zasobów pomocy społecznej w mieście Opolu,

 2. sporządzania analiz niezbędnych do przygotowywania lokalnych programów pomocy
  w zakresie zadań realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,

 3. sporządzanie analiz możliwości pozyskiwania środków spoza budżetu miasta Opola,
  na realizację zadań pomocy społecznej,

 4. przygotowywanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym opisanych ustawą o pomocy społecznej.

Radca prawny wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. obsługi prawnej Ośrodka, w tym udzielania porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień
  w zakresie stosowania prawa,

 2. reprezentowania Ośrodka przed sądami, organami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Zespół do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Windykacji wykonuje w szczególności zadania:

 1. kontroli działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,

 2. sporządzania rocznego planu pracy Ośrodka w oparciu o plany pracy poszczególnych komórek organizacyjnych sporządzane przez kierowników tych komórek, a także sporządzania sprawozdania z jego realizacji,

 3. windykacji należności.