2015-07-02

Zadania MOPR w Opolu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym do właściwości merytorycznej komórek organizacyjnych Ośrodka należą sprawy mieszczące się w zakresie zadań określonych niniejszym Regulaminem zarządzeniami Dyrektora.

 

Dział Pomocy Środowiskowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. przyznawania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej, opłacania składek
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracy socjalnej,

 2. przyznawania i realizacji pomocy usługowej,

 3. opracowywania i wdrażania programów ukierunkowanych na pomoc osobom
  i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

 4. kierowania do domów pomocy społecznej i ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej,

 5. dokonywania analiz potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez komórkę,
  a w szczególności w zakresie miejsc w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i innych ośrodkach wsparcia,

 6. kierowania osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia i mieszkań chronionych.

 

Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizowania pracy z rodziną zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej,

 2. zapewniania dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 3. organizowania wsparcia dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki,

 4. przyznawania i realizacji świadczeń wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej,

 5. sporządzania analiz niezbędnych do przygotowywania lokalnych programów pomocy
  w zakresie zadań realizowanych w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 6. dokonywania analiz potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez komórkę.

 

Dział Finansowy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. prowadzenia księgowości,

 2. opracowania projektu budżetu,

 3. prowadzenia i nadzoru nad realizacją budżetu,

 4. spraw płacowych,

 5. sprawozdawczości budżetowej i finansowej.

 

Referat Organizacyjny i Kadr wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizacji i funkcjonowania Ośrodka,

 2. przyjmowania skarg i wniosków,

 3. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. spraw pracowniczych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 5. szkolenia i doskonalenia kadr.

 

Referat Administracyjno-Gospodarczy wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. inwestycji i remontów,

 2. zarządzania budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Ośrodek,

 3. zaopatrzenia pracowników w sprzęt i materiały biurowe oraz odzież ochronną i środki higieniczne,

 4. prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne,

 5. prowadzenia archiwum zakładowego,

 6. zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. organizowania systemu wsparcia dla osób z rodzin, które znalazły się w sytuacji kryzysowej,

 2. udzielenia pomocy osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia
  po zwolnieniu z zakładu karnego,

 3. profilaktyki i rozwiązywania problemów osób bezdomnych.

 

Klub Integracji Społecznej wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. różnych form aktywizacji bezrobotnych do poszukiwania pracy,
  
 2. zatrudnienia wspieranego i robót publicznych.

 

 

Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” wykonuje w szczególności zadania w zakresie zapewnienia czasowego pobytu osobom bezdomnym, zdolnym do samoobsługi
i niewymagającym opieki medycznej oraz pomocy w rozwiązywaniu ich problemów życiowych.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie wykonuje
w szczególności zadania w zakresie: specjalistycznego poradnictwa, ochrony przed przemocą oraz zaspokajania potrzeb bytowych ofiar przemocy, a także oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych wykonuje w szczególności zadania
z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Domy dziennego pobytu wykonują w szczególności zadania z zakresu wsparcia dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki
i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Samodzielne stanowisko do spraw programów i analiz w porozumieniu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. sporządzania rocznych ocen zasobów pomocy społecznej w mieście Opolu,

 2. sporządzania analiz niezbędnych do przygotowywania lokalnych programów pomocy
  w zakresie zadań realizowanych w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,

 3. sporządzanie analiz możliwości pozyskiwania środków spoza budżetu miasta Opola,
  na realizację zadań pomocy społecznej,

 4. przygotowywanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym opisanych ustawą o pomocy społecznej.

Radca prawny wykonuje w szczególności zadania w zakresie:

 1. obsługi prawnej Ośrodka, w tym udzielania porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień
  w zakresie stosowania prawa,

 2. reprezentowania Ośrodka przed sądami, organami i instytucjami na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Zespół do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Windykacji wykonuje w szczególności zadania:

 1. kontroli działalności komórek organizacyjnych Ośrodka,

 2. sporządzania rocznego planu pracy Ośrodka w oparciu o plany pracy poszczególnych komórek organizacyjnych sporządzane przez kierowników tych komórek, a także sporządzania sprawozdania z jego realizacji,

 3. windykacji należności.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się