2016-10-04

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 


jest gminną samorządową jednostką administracyjną.

Przedmiotem działalności MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem działalności MOPR w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Według art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu i narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy  rodzinie w Opolu realizuje zadania wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.)
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje jednocześnie zadania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawami o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, wykonuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone, dysponując w tym zakresie środkami z budżetu miasta oraz środkami przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

 

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE:

- Dyrektor MOPR - Zdzisław Markiewicz - kieruje ośrodkiem, odpowiada za realizację zadań statutowych:

 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej,
 2. dobór kadr i podział zadań,
 3. realizację obowiązków kierowania zakładem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
 4. realizację budżetu,
 5. zawieranie umów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta,
 6. wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta.

- Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu - Małgorzata Kozak- organizację  pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych komórek organizacyjnych:

1)  Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem,

2)  Domy dziennego pobytu,

3)  Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

4)  Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”,

5)  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

6)  Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych,

7)  Klub Integracji Społecznej.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

środki na realizację zadań własnych pomocy społecznej pochodzą z budżetu gminy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się