2016-10-04

O nas

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu 


jest gminną samorządową jednostką administracyjną.

Przedmiotem działalności MOPR w Opolu jest realizacja polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Nadrzędnym celem działalności MOPR w Opolu jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Według art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. bezrobocia,
 5. niepełnosprawności,
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 7. przemocy w rodzinie,
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 13. alkoholizmu i narkomanii,
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy  rodzinie w Opolu realizuje zadania wynikające z:

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.)
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn.zm.)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje jednocześnie zadania gminnego ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz ustawami o zmianie ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej, wykonuje zadania własne gminy i powiatu oraz zadania zlecone, dysponując w tym zakresie środkami z budżetu miasta oraz środkami przekazywanymi z budżetu państwa przez Wojewodę.

 

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE:

- Dyrektor MOPR - Zdzisław Markiewicz - kieruje ośrodkiem, odpowiada za realizację zadań statutowych:

 1. określenie i wdrożenie struktury organizacyjnej,
 2. dobór kadr i podział zadań,
 3. realizację obowiązków kierowania zakładem pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników,
 4. realizację budżetu,
 5. zawieranie umów na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta,
 6. wydawanie decyzji z upoważnienia Prezydenta Miasta.

- Zastępca Dyrektora MOPR w Opolu - Małgorzata Kozak- organizację  pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań podległych komórek organizacyjnych:

1)  Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem,

2)  Domy dziennego pobytu,

3)  Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

4)  Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”,

5)  Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

6)  Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych,

7)  Klub Integracji Społecznej.

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA:

środki na realizację zadań własnych pomocy społecznej pochodzą z budżetu gminy.