2015-07-02

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ -ZASADY OGÓLNE

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,

  • wglądu do dokumentów urzędowych,

  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej lub poprzez wyłożenie w miejscu ogólnie dostępnym,

  • wstępu na posiedzenia kolegialne organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednakże jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Ośrodek będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku, Ośrodek może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 ust. 1-2 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198)).


Miejsce złożenia dokumentów:
I piętro - Sekretariat, ul. Armii Krajowej 36, 45-071 Opole lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.


Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

W zakresie nieobjętym powyższymi regulacjami zasady udostępniania informacji publicznych oraz udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się